Archive for the ‘Трудові відносини’ Category

Позапланова перевірка дотримання законодавства про працю на підприємстві – правові підстави

Перевірка з боку інспектора праці – нові правові підстави

Отже, Кабінет міністрів врешті-решт ухвалив «Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю», який затверджено постановою від 26 квітня 2017 року №295.

Документ регламентує два види перевірок – позапланові (інспекційні) та планові –у порядку держаного нагляду.

Сьогодні розглянемо більш детально підстави та порядок проведення позапланових інспекційних перевірок підприємців, головна мета яких – виявити роботодавців, що не уклали трудовий  договір з найманими працівниками.

Суб’єктами перевірок, тобто тими, хто безпосередньо здійснює перевірку є Read the rest of this entry »

Вимоги закону «Про ринок електричної енергії» у сфері трудових відносин

13 квітня парламент ухвалив фундаментальний для енергетичної галузі закон  – «Про ринок електричної енергії». Окрім, базових параметрів правових відносин у сфері генерації, розподілу та продажу електроенергії, а також взаємовідносин між учасниками ринку, закон містить норми, що регулюють трудові правовідносини. Мова про особливості умов правці в електроенергетиці.

Розглянемо базові вимоги закону.

Працівники, які Read the rest of this entry »

Інститут трудового договору в редакції нового Трудового Кодексу України

Одним з ключових елементів нового Трудового кодексу є інститут трудового договору. Головна його особливість у порівнянні з попередньою редакцією кодексу – обов язкова письмова форма.

Нова редакція Трудового кодексу чітко визначає взаємозв`язок трудового договору та трудових відносин. Трудовий договір – підстава для виникнення трудових відносин. В той же час має місце і обернене твердження – трудові відносини не можуть відбуватись без трудового договору.

Саме з визначення трудових відносин Трудовий кодекс починає розкривати правові аспекти трудового договору.

Отже, трудові відносини – Read the rest of this entry »

Якість життя робітників в Україні

В статье проведен анализ основных характеристик качества жизни украинских рабочих. Исследуется влияние современного экономического и политического кризиса в стране на уровень и качество жизни представителей рабочих профессий.

Світова економічна система продовжує перебувати в кризовому стані, який деякі дослідники називають кризою самого неолібералізму як теорії та практики глобальної світобудови.

На нашу думку, результати неоліберального реформування найгостріше відчувають представники трудящих верств населення, оскільки, незважаючи на ускладнення світової економічної системи в період глобалізації, саме у трудових відносинах закладені основні протиріччя капіталістично ї економіки. У зв’язку з цим дослідження якості життя робітників становить значний науковий та практичний інтерес.

Погіршення соціально-економічного становища найманихпрацівників є довгостроковою світовою тенденцією та результатом переходу від кейнсіанства до неоліберальної парадигми розвитку. В доповіді “Working for the economy. The economic case for trade unions” експерти “New Economics Foundation” відзначають, що Read the rest of this entry »

Соціально-економічні орієнтації робітників України

В статье дан анализ социально-экономических ориентаций рабочих Украины. Показано, что сознание рабочих характеризуется отрицательным отношением к неолиберальному рыночному фундаментализму. Вместе с тем оно демонстрирует признаки кризисного нестабильного сознания, что осложняет осознание рабочими своих классовых интересов и положения в обществе.

Ключевые слова: рабочий класс, общественное сознание, глобализация.

У сучасній соціології поширені уявлення про кінець робітничого класу, або пролетаріату в класичному сенсі. З одного боку, стверджується, що внаслідок переходу до постіндустріального/інформаційного суспільства змінюється характер суспільного виробництва і трудових процесів, праця стає інтелектуальною і на місце пролетаріату приходить когнітаріат (Е. Тоффлер). Постіндустріальне суспільство характеризується як суспільство послуг, незалежне від індустріальної праці. Більша частина робочої сили в цьому суспільстві зосереджується в секторі послуг, і останній виступає рушійною силою розвитку економіки. На доказ цього наводяться дані щодо ВВП і зайнятості, в яких частка сектору послуг перевищу є 60% для країн ЄС і 70% для США. Стверджується, що деіндустріалізація, яка відбувається у результаті розвитку сервісного суспільства, підриває соціально-економічні умови існування пролетаріату. Взагалі робітничий клас у традиційному сенсі переживає в індустріально-розвинених країнах (ІРК), що переходять до постіндустріального або інформаційного суспільства, занепад і заміщується працівниками, зайнятими в секторі послуг. Разом із занепадом у Read the rest of this entry »